Договір публічної оферти Договір – оферта на купівлю товару через Інтернет – магазин.

Цей Договір є публічним договором – офертою (пропозицією) ТОВ «Продсервіс» (ЕДРПОУ 24934992), яке діє від власного імені на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, з однієї сторони (надалі по тексту – «Продавець») з фізичною особою (надалі – «Покупець»), що включає всі суттєві умови організації купівлі – продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет – магазин).

Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Продавця і Покупця та визначаються Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року, Законом України «Про електронну комерцію» №675-VIII від 03 вересня 2016 року, Правилами роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки та європейської інтеграції України № 185 від 11 липня 2003 року.

1. Терміни та визначення.

1.1. «Товар» – бактеріальні закваски та супровідні предмети/гаджети, що пропонуються до продажу в Інтернет-магазині, або вже придбані Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.2. «Інтернет – магазин» – сайт, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі – продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром – дистанційним засобом продажу товару.

1.3. «Істотний недолік Товару» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;

б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

2. Предмет договору.

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору. Текст договору – оферти (далі – Договір) розміщений за адресою: https://www.prodservis.com

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається факт проставлення Покупцем відмітки у будь-якому вигляді в полі (чек поінт) «З умовами Договору ознайомлений та даю згоду на обробку персональних даних» та/або прийняття умов при замовленні Товару чи при реєстрації Покупця на сайті.

3. Порядок оформлення замовлення.

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет – магазині через форму «кошика», зробивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, вказаному в розділі контактів Інтернет – магазину.

3.2. Строк формування замовлення до 2 робочих днів з моменту подання заявки. В разі, якщо замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого після вихідного робочого дня.

4. Порядок оплати замовлення.

4.1. Покупець може оплатити замовлення наступними способами: за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом одного дня з дати оформлення замовлення в розмірі 100% передплати), шляхом переводу на банківську картку Продавця товару, накладним платежем при отриманні замовлення в представництві служби доставки.

4.2. Якщо Покупець не з’явився для отримання Товару відповідно до замовлення в представництво служби доставки з неповажних причин (поважність яких не може бути підтверджена документально), 50% здійсненої передплати Покупцеві не повертається.

5. Строк, вартість і умови доставки замовлення.

5.1. Доставка і повернення замовлення виконується силами Продавця або транспортної компанії за рахунок Покупця, якщо інше не передбачене Договором та не буде додатково зазначене на сайті Продавця або діючим законодавством. Строк доставки не може перевищувати 7 днів.

5.2. Вартість доставки в Інтернет – магазині не вказується, оскільки залежить від діючих тарифів перевізника.

6. Права та обов’язки сторін.

6.1. Продавець зобов’язаний: виконувати умови даного Договору; виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця; передати Покупцю Товар згідно з вибраним зразком в Інтернет – магазині, оформленим замовленням і умовами даного Договору; перевірити якісні і кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі.

6.2. Продавець має право: – в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

6.3. Покупець зобов’язаний: своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору; ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на сайті інтернет-магазину; при отриманні товару у перевізника впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень та неповної комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинен підписати співробітник служби доставки.

6.4. Покупець має право:

— оформити замовлення в Інтернет – магазині;

— вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

7. Порядок прийому товару неналежної або належної якості

7.1. При отриманні Товару від кур’єра або Продавця, Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.

7.2. У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником служби доставки або Продавця. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити Продавця про виявлені недоліки та домовитися про заміну Товару.

7.3. Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог вказаної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності та якості.

8. Відповідальність сторін.

8.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальність за змінений виробником зовнішній вигляд Товару.

8.3. У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.

8.4. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п’яти календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу сторону про настання таких обставин.

8.5. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше п’яти місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

8.6. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь – яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9. Інші умови.

9.1. Інтернет – магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті

9.2. Інтернет – магазин утворений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Інтернет – магазин не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення.

9.4. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

9.5. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет – магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору публічної оферти (купівлі – продажу в Інтернет-магазині) і є датою укладення Договору купівлі – продажу між Продавцем і Покупцем. Покупець надає свою згоду на обробку своїх персональних даних, що стали відомі Продавцю у зв’язку з виконанням цього Договору відповідно до закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року.

9.6. Використання ресурсу Інтернет – магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.

9.7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет – магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування Інтернет – магазину (відправлення повідомлення Покупцеві про виконання замовлення, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).

9.8. Власним акцептування Договору або реєстрацією на сайті https://www.prodservis.com (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних у зареєстрованій базі Продавця «Контрагенти» з наступною метою: дані, що стають відомі Продавцю використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність магазину. Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправляти sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

9.9. Покупець дає Продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Покупця (без додаткового повідомлення Учасника про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Покупець бере на себе зобов’язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).

9.10. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

9.11. Публічний договір – оферти являє собою особливий вид правової угоди, який може бути незмінним для всіх учасників угоди та не потребує фізичного підпису Сторін. Він вступає в дію в момент акцептування Покупцем.

10. Строк дії Договору та порядок його розірвання

10.1. Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту (надходження оплати на рахунок Продавця) і діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

10.2. До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін, оформленій у письмовому вигляді.

10.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку не виконання однією із Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.